< border="0">

   
  Kangal Alperen Ocaklari Resmi Sitesi
  Hadislerle tembihat
 

HADİS-İ ŞERİFLER 10 ŞEY - 2
Hadislerle Tembihat

Cennetle müjdelenen on kişi
1- Hazreti Ebu Bekir (r.anh)
2- Hazreti Ömer b.Hattab (r.anh)
3- Hazreti Osman b.Affan (r.anh)
4- Hazreti Ali b.Ebi Talip (r.anh)
5- Hazreti Talha b. Zübeyr (r.anh)
6- Hazreti Zübeyr b. (r.anh)
7- Hazreti Abdurrahman bin Avf (r.anh)
8- Hazreti Sa'd ibni Ebi Vakkas (r.anh)
9- Hazreti Sa'd bin Zeyd (r.anh)
10- Hazreti Ebu Übeyde bin Cerrah (r.anh)
(Menakip/527)

Kıyametin Büyük alâmetleri On'dur
1- Duhan,
2- Deccal,
3- Dabbetül Arz,
4- Güneşin batıdan doğması,
5- Meryem oğlu İsa'nın yere inmesi,
6- Yecüc Mecüc'un çıkması,
7- Doğuda bir yerin Çökmesi,
8- Batıda bir yerin Çökmesi,
9- Arap yarımadasında bir yerin Çökmesi,
10- Yemen Cihetinden Ateş çıkması.
(Müslim-Muhtasar)

İsmi a'zam olduğu rivayet edilen On kelime
1- Lafza-i Celâl Allah,
2- Kelime-i Tevhid Lâ ilâhe illallah,
3- Er-Rahmân Er-Rahim,
4- Allah er-Rahman er-Rahim,
5- El-Hayyul-Kayyum,
6- Allahu lâ ilâhe illâ hu-vel Hayyul-Kayyum,
7- Lâ ilâhe illâ hüvel Hayyul-Kayyum,
8- Rabb,
9- Allahu lâ ilâhe illâ hu el-Ahedüs-Samed
ellezi lem yelid velem yûled
ve lem yekün lehü küfüven Ahed,
10- El-Hannânül-Mennân Bedius-semavati vel-Ard
Zülcelâli vel ikram el-Hayyül-Kayyum
(ibni Mace 10/44)

HADİS-İ ŞERİFLER 10 ŞEY - 1
Hadislerle Tembihat


Bir Ayette yüce Allah'ın On vasfı vardır
1- Öyle Allah ki, O'ndan başka mabud yoktur,
2- Hayy ve Kayyum'dur,
3- O'nu ne uyku ne de uyuklama tutamaz,
4- Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun dur,
5- O'nun izni olmaksizin kimse $efeat edemez,
6- O, gelmiş gelecek, hepsini bilir,
7- O'nun yarattığı O'nun dilediğinden başka,
O'nun malûmatından bir şeyi ihata edemez,
8- O'nun kürsüsü göklerden ve yerden daha geniş,
9- Göklerin ve yerin hıfzı, O'na ağır gelmez,
10- En yüce ve en Ulu olan da ancak O'dur.
(Kur'an-ı kerim 2/255)

Bir Ayet-i Kerime'de ilahi On emir
1- Yüce Allah'a ibadet ediniz,
2- O'na hiç bir şeyi şerik koşmayınız,
3- Anaya Babaya iyilik ediniz,
4- Akrabaya iyilik ediniz,
5- Yetimlere iyilik ediniz,
6- Yoksullara iyilik ediniz,
7- Komşulara iyilik ediniz,
8- Yanınızdaki arkadaşa iyilik ediniz,
9- Yolculara iyilik ediniz,
10- Eliniz altında olanlara iyilik ediniz.
(Kur'an-ı kerim: 4/36)

Şu Onyedi şey kıyamet alametlerinden'dir
1- Erkekler erkeklerle,
Kadınlar kadınlarla sapık ilişkiler kurar,
2- Büyükler küçüklere merhamet etmez olur,
3- Küçükler büyükleri saymaz olur,
4- insanlar iyiliği emretmez olur,
5- insanlar kötülüğü yasaklamaz olur,
6- ilim adamları, para için ilim öğrenir,
7- Yağmurlar azalır,
8- Çocuklar Ana Babalarına kin besler,
9- Alçaklar çoğalır,
10- iyiler azalır,
11- Yüksek ve gösterişli evler yapılır,
12- insanlar nefislerine esir olur,
13- Dinlerini dünya uğruna satarlar,
14- Kan dökme önemsiz hale gelir,
15- Akrabalık bağları çözülür,
16- Mescid'ler süslenir,
17- Rüşvet açıkca alınır verilir
(Tenbihü'l Gafilin/578)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 9 ŞEY
Hadislerle Tembihat


Peygamber (s.a.v) şu dokuz kişiye Lânet etti
1- Faiz'i alana,
2- Faizi verene,
3- Faizin kâtibine,
4- Faizin şahidine,
5- Vücutlara dövme yapana,
6- Vücuduna dövme yaptırana,
7- Hulle yapana,
8- Hulle yaptırana,
9- Zekâtını vermeyene.
(Tenbihü'l Gafilin/354)

Bes vakit Namazını kılana dokuz ikram
1- Allah o kimseyi sever,
2- Bedeni saglam olur,
3- Melekler onu korur,
4- Evine bereket iner,
5- Yüzü güzelleşir,
6- Kalbi yumuşar,
7- Sırat üzerinden yıldırım gibi geçer,
8- Cehennemden kurtulur,
9- Allah, onunla beraber olur.
(Menakıb/500)

İblisin kumandanları dokuzdur
1- Zenbur = Sokakta görevli,
2- Tin = Musibetlerde görevli,
3- A'van = Sultanlarda görevli,
4- Hefaf = içkilerde görevli,
5- Mürre = Çalgilarda görevli,
6- Kavs = Mecusilerde görevli,
7- Mesut = Yalan yaymada görevli,
8- Dâsim = Evlerde görevli,
9- Lehevan= ibadetlerde görevli.
(Menakıb/500)

Sevap bakımından namazın dokuz Nevii
1- Mescidi Haram'da imamla 400 derece
2- Bilgili imamın namazı 200 derece,
3- Müezzinin namazi 150 derece,
4- Misvak kullananın namazi 70 derece,
5- Cemaatle, bilgi ile kılan 50 derece,
6- Cemaatle, ilk Tekbirle 27 derece,
7- Cemaatle, ilk Tekbirsiz 10 derece,
8- Evinde kilan 1 derece,
9- Tadil-i Erkânsız kılan = 0 derece.
(Gunye/922)

HADİS-İ ŞERİFLER 8 ŞEY - 2
Hadislerle Tembihat


Cennet'ler Sekizdir
1- Firdevs Cenneti,
2- Me'va Cenneti,
3- Adn Cenneti,
4- Naim Cenneti,
5- Darüs-Selâm Cenneti,
6- Darül-Celâl,
7- Darül-Karar,
8- Darül-Huld
(Karadavud/340)

Sekiz sınıf insan Cennete giremez
1- İçkiye devam eden,
2- Zinaya devam eden,
3- Koğuculuğa devam eden,
4- Deyyus Irzını kıskanmayan,
5- Zalim,
6- İbne Homoseksüel,
7- Akraba hakkini gözetmeyen,
8- Yemin edipte onu yerine getirmiyen.
(Tenbihü'l Gafilin/168)

Kahkaha ile gülmenin zararı sekizdir
1- Alimlerin, büyüklerin gözünden düşmek,
2- Cahillerin sataşmasına muhatap olmak,
3- Cahilin, cehlinin artmasına vesile,
4- Günahlari unutturmaya sebep olması,
5- Günah işlemeye cesaret vermesi,
6- Ölümü ve Ahireti unutturması,
7- Güldüğü kimsenin günahını alması,
8- Ahiret gününde ağlayacak olması.
(Tenbihü'l Gafilin/196)

Sekiz yerde oturanın, sekiz şeyi artar
1- Zenginlerle oturanın, dünyaya hevesi artar,
2- Fakirlerle oturanin şükrü artar,
3- Amirlerle oturanın kibiri artar,
4- Kadınlarla oturanın, onlara meyli artar,
5- Çocuklarla oturanın, oyuna meyli artar,
6- Günahkârlarla oturanın cüreti artar,
7- Salihlerle oturanın, ibadete hevesi artar,
8- Alimlerle oturaniın, ilmi ve takvası artar.
(Tenbihü'l Gafilin/433)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 8 ŞEY - 1
Hadislerle Tembihat


Şu Ayette, düşünenler için sekiz ibret var
1- Göklerin ve Yerin yaratılışı,
2- Gece ile gündüzün ard arda gelişi,
3- insanlara faydalı olan şeyler,
4- Denizde akıp giden Gemiler,
5- Sema'dan inen yağmurlar,
6- Canlı varlıkların yeryüzüne yayılması,
7- Rüzgârların yönünün değiştirilmesi,
8- Göklerde Bulutların yürümesi.
(Bekara suresi/164)

Yüce Allah'ın Sûbûti Sıfatları Sekiz'dir
1- Hayat = Diri olması,
2- ilim = Her şeyi bilmesi,
3- Kudret = Her şeye gücü yetmesi,
4- İrade = Dilemesi,
5- Semi = İşitmesi,
6- Basar = Görmesi,
7- Kelâm = Konuşması,
8- Tekvin = Yaratması.
(Akaid)

Sekiz şey, sekiz şeyden doymaz
1- Göz, bakmaktan doymaz,
2- Yer, yağmurdan doymaz,
3- Dişi, erkekten doymaz,
4- Alim, ilimden doymaz,
5- Dilenci, istemekten doymaz,
6- Haris, mal toplamaktan doymaz,
7- Deniz, su'dan doymaz,
8- Ateş, odundan doymaz.
(Menakıp/488)

Sekiz şeyde hayır yoktur
1- Huşû olmayan Namazda,
2- Hayırsız sözle tutulan Oruçta,
3- Tefekkürsüz okunan kıraatta,
4- Vera'sı olmayan alimde,
5- Cömertliği olmayan zenginde,
6- Koruması olmayan kardeşlikte,
7- Beka'sı olmayan nimette,
8- İhlası olmayan duada.
(Menakıp/499)


(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 7 ŞEY - 2
Hadislerle Tembihat


Yedi kişinin yüzüne Allah bakmaz
1- Livatacılar,
2- İstimna yapanlar,
3- Hayvanlarla cinsel ilişki kuranlar,
4- Kadinina meşru olmayan yoldan yaklaşanlar,
5- Anası ile birlikte kızını karı yapanlar,
6- Komşusuna zina edenler,
7- Komşuya eza edenler.
(Tenbihü'l Gafilin/134)

Susmanın faydası yedi'dir
1- Susmak, emeksiz bir ibadettir,
2- Susmak, katıksız bir Zinet tir,
3- Susmak, fevkalâde bir heybettir,
4- Susmak, sursuz bir Kale dir,
5- Susmak, kimseden özür diletmez,
6- Susmak, meleklerin rahatıdır,
7- Susmak kusurların örtüsüdür.
(Tenbihü'l Gafilin/212)

Peygamberimiz (s.a.v) in yedi vasiyeti
1- Yoksulları sevmek,
2- Kendinden aşağıya bakmak,
3- Akrabalık bağlarını kesmemek,
4- Lâ Havle velâ Kuvvete... çok söylemek,
5- Kimseden bir şey istememek,
6- Kınanmayı umursamamak,
7- Acı da olsa doğruyu söylemek.
(Tenbihü'l Gafilin/224)

Yedi şey sadakayı artırır
1- Sadakayı helal maldan vermek,
2- Az maldan sadaka vermek,
3- Sadakayı bir an önce vermek,
4- Sadakayı malın en iyisinden vermek,
5- Sadakayi gizli vermek,
6- Sadakayi başa kakmamak,
7- Sadakayı alanın gönlünü kırmamak.
(Tenbihü'l Gafilin/317)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 7 ŞEY - 1
Hadislerle Tembihat


Şu Yedi büyük günahtan kaçınınız
1- Allah'a şirk koşmaktan,
2- Adam öldürmekten,
3- Harpten kaçmaktan,
4- Yetim Malı yemekten,
5- Faiz yemekten,
6- Namuslu kadınlara iftiradan ,
7- Hicretten sonra bekâr kalmaktan.
(Ramuz/16)

Cehennem yedi tabakadır
1- Birinci kat: ümmeti Muhammed için,
2- İkinci kat: Sair, hıristiyanlar için,
3- Üçüncü kat: Hutame, yahudiler için,
4- Dördüncü kat: Lezza, iblis ve avanesi için,
5- Beşinci kat: Sakar, Sabiiler için,
6- Altinci kat: Cahim, müşrikler için,
7- Yedinci kat: Haviye, münafiklar için.
(Tenbihü'l Gafilin/61)

Arşın gölgesinde olacak Yedi sınıf
1- Adil imam = Devlet Reisi,
2- Severek Allah'a ibadet eden genç,
3- Kalbi Camiye bağlı olan mü'min,
4- Allah için sevişen iki kimse,
5- Yalnızken ağlayan zikredici,
6- Gizli sadaka veren kimse,
7- Güzel kadının, zina teklifini redd'eden kimse.
(Tenbihü'l Gafilin/84)

Yedi kişi öldükten sonra da sevap görür
1- Mescid yaptıran, içinde namaz kılındığı sürece,
2- Çesme yaptıran,
3- Kur'an-ı kerim yazan,
4- Kuyu kazdıran, suyundan istifade edilsin diye,
5- Meyvalı ağaç diken,
6- Başkalarına faydali bilgi öğreten,
7- Hayırlı evlat yetiştiren.
(Tenbihü'l Gafilin/126)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 6 ŞEY - 2
Hadislerle Tembihat


Altı şeyi bil
1- Hasid'de huzur olmaz,
2- Cimride Vefa olmaz,
3- Kederlinin arkadaşı olmaz,
4- Yalancıda, mertlik olmaz,
5- Haine görüşü sorulmaz,
6- Kötü huylu kimse, efendi olmaz.
(Tenbihü'l Gafilin/179)

Müslümanin müslüman üzerindeki altı hakkı
1- Karşılaşınca selamlaşmak,
2- Davetine icabet etmek,
3- Nasihatini dinlemek,
4- Aksırıp'da Hamd'edince "Yerhamûkellah" demek,
5- Hastalanınca ziyaret etmek,
6- Ölünce Cenazesine gitmek.
(Tenbihü'l Gafilin/175)

Cahil, altı şeyle belli olur
1- Her şeye kızar,
2- Faydasız yere konuşur,
3- Malını yerinde sarf etmez,
4- Sırrını herkese söyler,
5- Herkese güvenir,
6- Dost ve düşmanını seçemez.
(Tenbihü'l Gafilin/209)

Mü'min altı özellik taşır
1- Yol gösterici ilim sahibidir,
2- Salih dost edinir,
3- Düşmanını tanır,
4- Gece ve gündüzden ibret alır,
5- Kimseye haksızlık yapmaz,
6- Ölüme hazırlıklıdır.
(Tenbihü'l Gafilin/221)

Altı şeyi yapan Cennete girer
1- Allah'a kulluk yapan,
2- Şeytana karşı çıkan,
3- Hakkı tanıyıp, ona uyan,
4- Batılı tanıyıp, ondan uzaklaşan,
5- Dünyayı tanıyıp, onu redd'eden,
6- Ahireti tanıyıp, ona talip olan.
(Tenbihü'l Gafilin/236)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 6 ŞEY - 1
Hadislerle Tembihat


Herkes şu altı şeyle meşgul olurken,
Sizde diger şu altı sşeyle meşgul olun

1- Herkes çok amellerle meşgul olurken,
siz de en güzel amelle meşgul olun.
2- Herkes nafilelerle meşgul olurken,
siz de Farzlarla meşgul olun.
3- Herkes dışını düzeltmeye çalışırken,
siz de içinizi düzeltmeye çalışın.
4- Herkes başkalarında kusur ararken,
siz de kendi kusurlarınızla ugraşın.
5- Herkes dünyayı imar etmeye çalışırken,
siz de ahiretinizi imara çalışın.
6- Herkes yaratılmışların takdirini ararken,
siz de Yaratanın rızasını aramaya çalışın.
(Tenbihü'l Gafilin/535)

Arifin özelliği altıdır
1- Allah'ın adını anınca, iftihar eder,
2- Kendisinden bahsederken küçümsenir,
3- Allah'ın ayetlerine ibretle bakar,
4- içinden geçen kötülüğe sıkılır,
5- Allah'ın affediciliğini anınca sevinir,
6- Günahlarını hatırlayınca tevbe eder.
(Tenbihü'l Gafilin/98)

Altı konuda garanti verene Cennet var
1- Dogru söylemekte,
2- Verilen sözü yerine getirmekte,
3- Emanete riayette,
4- Edep yerini korumakta,
5- Harama bakmamakta,
6- Elleri harama uzatmamakta.
(Tenbihü'l Gafilin/150)

Söz taşıyana karşı yapılacak altı şey
1- Ona inanmamak,
2- Onu huyundan vaz geçirmeye çalışmak,
3- Ondan nefret etmek,
4- Söz taşınılana karşı kötü düşünmemek,
5- Taşınılan söz hakkında araştırma yapmak,
6- Koğucu gibi olmamak.
(Tenbihü'l Gafilin/170)

Altı kimse Cehenneme girer
1- Yaptığı zulüm yüzünden, Devlet adami,
2- Kabilecilik yüzünden Araplar,
3- Kibir yüzünden, zenginler,
4- Hile yüzünden, tüccarlar,
5- Cehalet yüzünden köylüler,
6- Hased kıskançlık yüzünden Alimler,
(Tenbihü'l Gafilin/173)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 5 ŞEY - 2
Hadislerle Tembihat


Sevabı artıran beş şey
1- Az da olsa, devamlı sadaka vermek,
2- Devamli şekilde akrabayı gözetmek,
3- Devamlı şekilde cihad etmek,
4- Devamlı abdestli bulunmak,
5- Devamlı Ana Babaya itaat etmek.
(Tenbihü'l Gafilin/134)

Hasid'e beş belâ vardır
1- Bitmez bir üzüntü,
2- Ecir kazandırmayan bir belâ,
3- iftihar edilmiyecek bir kınama,
4- Allah'ın gazabı,
5- Başarı kapılarının kapanması.
(Tenbihü'l Gafilin/172)

Hasid beş bakşmdan Allah'a ters düşer
1- Baskalarının nimetine nefret etmekle,
2- Allah'ın nimet taksimine kızmakla,
3- Allah'ın bağışını kıskanmakla,
4- Allah'ın dostunu küçük düşürmekle,
5- Allah'ın düşmanı  şeytanı desteklemekle.
(Tenbihü'l Gafilin/178)

Şaşılacak beş şey
1- Öleceğine inananın neşelenmesi,
2- Cehenneme inananın gülmesi,
3- Kadere inananın üzülmesi,
4- Dünyanın faniliğine inananin onu sevmesi,
5- Ahiretin Bakiliğine inananın ona hazırlanmaması
(Tenbihü'l Gafilin/194)

Münafikta şu beş şey bulunmaz
1- Dini bilgi,
2- Ölçülü konusmak,
3- Güler yüzlülük,
4- Nurlu kalp,
5- Müslümanlara sevgi.
(Tenbihü'l Gafilin/210)

 

(Hadislerle Tembihat)

HADİS-İ ŞERİFLER 5 ŞEY - 1
Hadislerle Tembihat


İstikamet sahibin dört alâmeti
1- İyilik yapana haksız yere meyletmez,
2- Kötülük edene haksız bir şey söylemez,
3- Nefsinin arzusu kendini haktan ayırmaz,
4- Dünya onu ibadetten alıkoyamaz.
(Tenbihü'l Gafilin/592)

Beş şeyden önce şes şeyin kadrini bil
1- ihtiyarlamadan önce, gençliğin,
2- Hastalanmadan önce, sağlığın,
3- Mesguliyetten önce, boş zamanın,
4- Fakir düşmeden önce, zenginliğin,
5- Ölmeden önce, hayatın.
(Tenbihü'l Gafilin/20)

Faziletli insan, beş hasleti kendisinde toplar
1- Her zaman Allah'a ibadeti,
2- İnsanlara faydalı olmayı,
3- Hiç kimseye kötülük yapmamayı,
4- İnsanların elindekine göz dikmemeyi,
5- Ölüm için hazırlıklı olmayı.
(Tenbihü'l Gafilin/28)

Yeryüzü günde beş defa çağırır
1- Ey Ademoğlu, geleceğin yer benim karnımdır,
2- Karnımda seni böcekler yiyecektir,
3- Karnımda ağlayacaksın,
4- Karnımda üzüntü çekeceksin,
5- Karnımda azab göreceksin.
(Tenbihü'l Gafilin/37)

Vaiz'de aranan şart beştir
1- ilim,
2- Sırf Allah rızası için olmaktır,
3- İnsan sevgisidir,
4- Sabırlı olmaktır,
5- Söylediğini kendisinin yapmasıdır.
(Tenbihü'l Gafilin/90)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 4 ŞEY - 2
Hadislerle Tembihat


Dört hasleti olana cennette köşk verilir
1. Her yerde ve her zaman,"Lâilâhe illallah"diyen,
2- Günah işleyince "Estagfirullah" diyen,
3- İşinin sonunda "Elhamdülillâh"diyen,
4- Musibet anında,
"inna Lillah ve inna ileyhi raciun" diyen.
(Ramuz/70)

Evde dört şey berekettir
1- Koyun,
2- Su kuyusu,
3- El değirmeni,
4- Çakmak = Ateş.
(Ramuz/70)

Dört şeye dikkat
1- Cennet istiyen hayır işlerine koşsun,
2- Cehennemden korkan, şehveti terketsin,
3- Ölüme inanan, lezzetleri bıraksın,
4- Dünyayı bilene musibetler kolay gelir.
(Münebbihat)

Gerçek Tevbenin alâmeti dörttür
1- Boş söz söylememek,
2- Kimseye karşı kıskançlık yapmamak,
3- Kötü arkadaşlardan ayrılmak,
4- Eski günahlarından pişmanlık duymak.
(Tenbihü'l Gafilin/102)

Saadet'in sebebi dörttür
1- Saliha kadın,
2- Hayırlı evlad,
3- Salih dostlarla düşüp kalkmak,
4- Geçimini kendi beldesinde sağlamak.
(Tenbihü'l Gafilin/126)

Dört şey, amelleri sevapsız kılar
1- Gıybet yapmak,
2- Yalan söylemek,
3- Koğuculuk yapmak,
4- Harama bakmak.
(Tenbihü'l Gafilin/159)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 4 ŞEY - 1
Hadislerle Tembihat

Kadın şu dört şeyi yaparsa Cennete girer
1- Beş vakit namazını kılarsa,
2- Ramazan orucunu tutarsa,
3- Namusunu korursa,
4- Zevciine itaat ederse.
(Ramuz/52)

Dört şey sende olursa, dünyada elde
edemediğin şeylerden dolayı üzülme

1- Doğru sözlü olmak,
2- Vaadinde durmak,
3- Güzel ahlâk sahibi olmak,
4- Yemek içmekte israftan kaçıp,
helâl lokma yemek.
(Ramuz/68)

Dört dua redd'olunmaz
1- Evine dönünceye kadar, hacının duası,
2- Evine dönünceye kadar, gazinin duası
3- iyi oluncaya kadar. hastanın duası,
4- Kardeşin, kardeşe arkadan yaptığı dua.
(Ramuz/68)

Dört çeşit hayvan kurban olmaz
1- Gözü kör olan,
2- Hasta olan,
3- Topal olan,
4- Zayıf olan.
(Ramuz/70)

Dört şey Cennet hazinesidir
1- Sadakayı gizli vermek,
2- Musibeti saklamak,
3- Akraba ziyareti,
4- "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" demek.
(Ramuz/70)

Dört zümre arasında Lian olmaz
1- Hür kimse ile Cariye arasında,
2- Hür kadın ile köle arasında,
3- Müslüman erkek ile, Yahudi kadın arasında,
4- Müslüman erkek ile, Hıristiyan kadın arasında.
(Ramuz/70)

 

(Hadislerle Tembihat)

HADİS-İ ŞERİFLER 3 ŞEY - 13
Hadislerle Tembihat


Helâk edici üç şey
1- Cimrilik,
2- Peşine gidilen arzu,
3- Ucb=insanın kendini beğenmesi.
(Tenbihü'l Gafilin/378)

Kurtuluşa erdiren üç sey
1- Her halde dengeli olmak,
2- Fakirlikte, zenginlikte tutumlu olmak,
3- Gizli, aşikâr her halde Allah'tan korkmak.
(Tenbihü'l Gafilin/378)

Zor olan amel üçtür
1- İnsanın adaleti kendi nefsine uygulaması,
2- Din kardeşini nefsiyle eşit tutması,
3- Gereği gibi Allah'ı zikretmesi.
(Tenbihü'l Gafilin/383)

Meleklerin hayret ettiği üç kişi
1- Yapmadığını söyleyen, fasık, ilim adamı,
2- Üzerine (süslü) mezar yapılan günahkâr,
3- Süslü tabut'a konulan günahkâr.
(Tenbihü'l Gafilin/424)

Çok üzülecek üç kişi
1- Kölesi Cennete, kendisi Cehenneme giden efendi,
2- Varisi Cennete, kazananı Cehenneme giden,
3- Dinleyeni Cennete, kendisi Cehenneme giden alim.
(Tenbihü'l Gafilin/425)

Üç cümle doğrudur
1- Allah'ın dost edindigini, şeytan dost edinemez,
2- Müslüman olan, olmayan gibi olmaz,
3- İnsan kimi severse onunla olur.
(Tenbihü'l Gafilin/431)

Üç uykudan Allah nefret eder
1- Zikir meclisinde uyumak,
2- Yatsı namazını kılmadan uyumak,
3- Farz namazları kılarken uyumak.
(Tenbihü'l Gafilin/433)

Allah üç gülmeden nefret eder
1- Cenaze arkasından giderken gülmek,
2- Zikir meclisinde gülmek,
2- Mezarlıkta gülmek.
(Tenbihü'l Gafilin/433)

Dünyevi kazançların en hayırlısı üçtür
1- Helal yoldan kazanıp, başkasına el açmamak,
2- Kazancın bir kısmını ibadet için sarf etmek,
3- Geriye kalanını da Ahiret için harcamak.
(Tenbihü'l Gafilin/446)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 3 ŞEY - 12
Hadislerle Tembihat

Zina'nın dünyada üç zararı var
1- Rızkı darlaşır,
2- Hayırlardan mahrum olur,
3- İnsanlar tarafından nefretle anılır.
(Tenbihü'l Gafilin/351)

Zinanın Ahirette üç zararı vardır
1- Allah'ın gazabı,
2- Çetin hesaplaşma,
3- Büyük ateşe atılmak.
(Tenbihü'l Gafilin/351)

Şu üç günah, kalbin nurunu söndürür
1- Müslüman olmaktan dolayı şükretmemek,
2- İslamiyetten çıkarım diye endişelenmemek,
3- Müslümanlara zulmetmek.
(Tenbihü'l Gafilin/368)

Üç tavsiye
1- Çokça ölümü hatırlamak,
2- Şükretmeyi ihmal etmemek,
3- Dua etmeyi ihmal etmemek.
(Tenbihü'l Gafilin/369)

Üç seyden sakın
1- Sözleşmeni bozmaktan,
2- Zulm etmekten,
3- Hile yapmaktan.
(Tenbihü'l Gafilin/369)

Şu üç şey zulümdür
1- Kendi yaptığı kötülüğü, başkasında kınamak,
2- Kendini bırakıp, başkalarında kusur aramak
3- Sebepsiz yere dostunu üzmek.
(Tenbihü'l Gafilin/369)

Kitaplardan üç özet
1- Son derece Allah'tan kork,
2- Ümidin korkudan fazla olsun,
3- Kendin için istediğini, başkası için de iste.
(Tenbihü'l Gafilin/375)

Üç şey imandandır
1- Kendi darda olmasına rağmen sadaka vermek,
2- Aleyhte olsa bile, adaletten ayrılmamak,
3- Herkese selâm vermek.
(Tenbihü'l Gafilin/375)

Allah'ın sevdiği davranış üçtür
1- Güçlü iken affetmek,
2- Öfkeli iken kendine hakim olmak,
3- Kullara karşı yumuşak davranmak.
(Tenbihü'l Gafilin/375)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 3 ŞEY - 11
Hadislerle Tembihat


Secdenin kemali üç şeyle olur
1- Avuç içlerini, kulakları hizasina yere koymakla,
2- Dirsekleri yere yaymamakla,
3- Tadili Erkânla, Subhane Rabbiyel A'la demekle.
(Tenbihü'l Gafilin/281)

Teşeh'hüdün kemali üç şeyle olur
1- Sağ ayağını dikip, sol ayağının üstüne oturmakla,
2- Saygı ile Ettehiyyatü'yü okumakla,
3- Bunlar bitince Selâm vermekle.
(Tenbihü'l Gafilin/281)

Selâm hasletinin kemali için üç sey
1- Sağına selam verirken, sağındakilere niyetle,
2- Soluna selam verirken, solundakilere niyetle,
3- Omuz başlarına bakmakla.
(Tenbihü'l Gafilin/281)

Namaz kılana üç keramet var
1- Semaya doğru su gibi iyilik saçılır,
2- Yerden, göğe kadar melekler sarar,
3- Bir melek "Eğer bilse Namazdan hiç ayrılmaz" der.
(Tenbihü'l Gafilin/284)

Üç kimsenin kıyamette korkusu yok
1- Cemaatı tarafından sevilen İmam,
2- Sırf Allah rızasi için ezan okuyan,
3- Rabbisine ve efendisine itaat eden Köle.
(Tenbihü'l Gafilin/289)

Misk bulutunda duran üç kimse
1- Sadece Allah rızasını arayan imam,
2- Sadece Allah rızası için Kur'an okuyan,
3- Sırf Allah rızası için ezan okuyan.
(Tenbihü'l Gafilin/290)

Mü'minin görüneceği yer üçtür
1- Gönlünü onaran mescid de,
2- Kendine barınak olan ev de,
3- Mahzuru olmayan ihtiyaçları peşinde.
(Tenbihü'l Gafilin/302)

Şu üç kimse Allah'ın yakınındadır
1- Mescid de olan, oradan çıkıncaya kadar,
2- Din kardeşini ziyaret eden, dönünceye kadar,
3- Hacc veya Umreye giden, dönünceye kadar.
(Tenbihü'l Gafilin/303)

Cennetin kapısında üç satır yazı
1- La ilahe illallah, Muhammedün Resulûllah,
2- Kul günahkâr, Allah magfiret edicidir,
3- Ettiğini bulursun.
(Tenbihü'l Gafilin/302)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 3 ŞEY - 10
Hadislerle Tembihat


Kâmil abdest, üç seyle olur
1- Kalbi, Kinden arındırmakla,
2- Vücudu, günahlardan arındırmakla,
3- Suyu israf etmemekle.
(Tenbihü'l Gafilin/280)

Setr'i Avret, üç şeyle kâmil olur
1- Elbise, helal yolla kazanılmış olmakla,
2- Elbisede, pislik olmamakla,
3- Kıyafet, sünnet'e uygun olmakla.
(Tenbihü'l Gafilin/280)

Vaktin kemali de üç şeyle olur
1- Vaktin, girip girmediğini sürekli gözetmekle,
2- Kulağın ezan da olmasıyla,
3- Aklı devamlı namaz vaktiyle meşgul olmakla.
(Tenbihü'l Gafilin/280)

Kıbleye dönmede kemal, üç şeyle olur
1- Yüzünü Kıbleye çevirmekle,
2- Kalbini Allah'a yöneltmekle,
3- Huşu ile boyun bükmekle.
(Tenbihü'l Gafilin/280)

Niyetin kemali üç şeye bağlıdır
1- Hangi namazı kıldığını bilmek,
2- Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek,
3- Allah'ın kalbden geçeni bildiğini bilmek.
(Tenbihü'l Gafilin/280)

Tekbirin kemali üç şeyle olur
1- Yanlışsız bir tekbir getirmekle,
2- Elleri kulak hizasına kaldırmakla,
3- Kalbi, huzurlu ve huşulu kılmakla.
(Tenbihü'l Gafilin/280)

Kıyamın kemali üç şeyledir
1- Gözleri secde yerinden ayırmamakla,
2- Kalbini Allah'a bağlamakla,
3- Sağa sola bakmamakla.
(Tenbihü'l Gafilin/280)

Kıraatın kemali üç şeyle olur
1- Tegannisiz, düzgün okumakla,
2- Düşünerek okumakla,
3- Okuduğu ile amel etmekle.
(Tenbihü'l Gafilin/281)

Rükû'un kemali üç şeyle olur
1- Belini dümdüz eğmekle,
2- Parmaklarini açarak, diz kapağını tutmakla,
3- Tadili Erkânla, "Subhane Rabbiyel Azim" demekle.
(Tenbihü'l Gafilin/281)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 3 ŞEY - 9
Hadislerle Tembihat


Dünyayı sevene üç şey bulaşır
1- Sıkıntısı bitmez bir meşguliyet,
2- Ulaşılmaz bir emel,
3- Sıkıntısı bitmez bir ihtiras.
(Tenbihü'l Gafilin/240)

Dünyayı aklından çıkarmayana üç şey
1- Hiç bitmiyen bir endişe,
2- Hiç kurtulmayacağı bir meşgale,
3- Sona erdirilmez bir yoksulluk.
(Tenbihü'l Gafilin/242)

Üç şeye sahip olana, ne mutlu
1- Allah'ın takdirine razı olana,
2- Belâ'lara sabredene,
3- Rahatlıkta Allah'a dua edene.
(Tenbihü'l Gafilin/249)

Üç şey iyilik hazinesidir
1- Sadakayı gizlemek,
2- Çekilen acıyı, açığa vurmamak,
3- Uğranan Belayı kimseye açmamak.
(Tenbihü'l Gafilin/250)

Üç nevi sabır vardır
1- Musibetlerin üzüntüsüne sabır = 300 sevab,
2- İbadetlere zahmetine sabır = 600 sevab,
3- Günahlara düşmemeye sabır = 900 sevab.
(Tenbihü'l Gafilin/274)

Cema'atle Namaz kılmayana üç bela
1- Kazancı bereketsiz olur,
2- Diğer iyi amelleri kabul olunmaz,
3- Yüzünün nur'u silinir.
(Tenbihü'l Gafilin/274)

Ölüm sırasında da üç musibet
1- Aç olarak ölür,
2- Susuz olarak can verir,
3- Canı zor çıkar.
(Tenbihü'l Gafilin/274)

Kabirde üç musibet
1- Sual Melekleri sıkı bir sorguya çeker,
2- Kabri karanlık olur,
3- Kabri daracık olur.
(Tenbihü'l Gafilin/274)

Kıyamet günü karşılaşacağı üç musibet
1- Hesaplaşmasının çetin olması,
2- Rabbi'nin öfkesine muhatab olunmak,
3- Allah, onu Cehennem azabına çarptırması.
(Tenbihü'l Gafilin/274)

 

(Hadislerle Tembihat)

HADİS-İ ŞERİFLER 3 ŞEY - 8
Hadislerle Tembihat


Kıyamet günü ağlamayacak göz üçtür
1- Dünyada iken, Allah korkusundan ağlayan göz,
2- Dünyada iken, haramlara bakmaktan sakınan göz,
3- Dünyada iken, nöbet beklerken uyumayan göz.
(Tenbihü'l Gafilin)

Üç şey kalbi karartır
1- Kahkaha ile gülmek,
2- Aç değilken yemek,
3- Lüzumsuz yere konuşmak.
(Tenbihü'l Gafilin/195)

Üç şeyi olmayan, imanın tadını alamaz
1- Cahilin, Cehlini savacak nezaket,
2- Haramlardan koruyacak takva,
3- İnsanlarla iyi geçim için güzel huy.
(Tenbihü'l Gafilin/198)

Üç şey, üç şey sırasında bilinir
1- Efendilik, öfkelenince belli olur,
2- Yiğitlik savaşta belli olur,
3- Kardeşlik, ihtiyaç sırasında belli olur.
(Tenbihü'l Gafilin/201)

Öfkeli iken karar vermenin zararı üçtür
1- Kendi vicdanında pişmanlık duymak,
2- İnsanlar tarafından kınanmak,
3- Allah katında cezalanmak.
(Tenbihü'l Gafilin/206)

Akıllı kişi üç şeyle uğraşır
1- Geçimini sağlamakla,
2- Ahireti için çalışmakla,
3- İlim irfan öğrenmekle.
(Tenbihü'l Gafilin/211)

Şeytanın zengine tuzağı üçtür
1- Malının zekatını verdirmemesi,
2- Malını gereksiz yerlere harcatması,
3- Haksız yoldan kazandırması.
(Tenbihü'l Gafilin/225)

Zühd üç şeyden ibarettir
1- Dünyayı tanıdıktan sonra onu bırakmak,
2- Allah'a hizmet etmek,
3- Ahireti özleyip, ona talip olmak.
(Tenbihü'l Gafilin/236)

Akıllı, üç şeyi yapandır
1- Dünya kendini bırakmadan, o dünyayi bırakır,
2- Ölmeden önce mezarını hazırlar,
3- Yaratıcının rızasını kazanır.
(Tenbihü'l Gafilin/236)

 

(Hadislerle Tembihat)

HADİS-İ ŞERİFLER 3 ŞEY - 7
Hadislerle Tembihat


Üç zümrenin gıybeti yoktur
1- Zalim devlet adamının,
2- Açıktan açığa günah işliyenin,
3- Bidat'çının.
(Tenbihü'l Gafilin/162)

Üç kimsenin duası kabul olmaz
1- Haram lokma yiyenin,
2- Çok gıybet edenin,
3- Müslimanlara karşı kin tutanın.
(Tenbihü'l Gafilin/174)

Üç kimse ile Allah konuşmaz
1- Zinakâr ihtiyarla,
2- Yalancı devlet başkanı ile,
3- Kibirli fakirle.
(Tenbihü'l Gafilin/179)

Cennetlik üç kimse
1- Şehitler,
2- İbadet ehli köleler,
3- Kalabalık aileli fakirler.
(Tenbihü'l Gafilin/179)

Cehennemlik üç kimse
1- Zalim devlet başkanı,
2- Zekât vermeyen zenginler,
3- Kibirli fakirler.
(Tenbihü'l Gafilin/179)

Yüce Allah, üç kimseden nefret eder
1- Fasıklardan nefret eder,
2- Cimrilerden nefret eder,
3- Kibirlilerden nefret eder.
(Tenbihü'l Gafilin/179)

Allah Üç kimseden daha çok nefret eder
1- Yaşlı fasıklar,
2- Zengin cimriler,
3- Fakir kibirliler.
(Tenbihü'l Gafilin/179)

Allah üç kimseyi sever
1- Takva sahiplerini,
2- Cömertleri,
3- Alçak gönüllü olanları.
(Tenbihü'l Gafilin/179)

Allah üç kimseyi daha çok sever
1- Genç takva sahiplerini,
2- Fakir cömertleri,
3- Zengin olan, alçak gönüllüleri.
(Tenbihü'l Gafilin/179)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 3 ŞEY - 6
Hadislerle Tembihat


Üç şeyi unutma
1- Dünyanın geçiciliğini
2- Ölümü
3- Başa gelecek afeti
(Tenbihül Gafilin/22)

Ölümü düşünene üç şey verilir
1- Bir an önce tevbe etmek
2- Az rızıkla yetinmek
3- Şevkle ibadet etmek
(Tenbihü'l Gafilin/24)

Üç yerde acele edilir
1- Namaz vakti girince namaz kılmada,
2- Ölüyü toprağa vermekte,
3- Günah işleyince,tevbe etmekte
(Tenbihü'l Gafilin/101)

Tevbesi kabul edilmiyen üç kişi
1- Kâfirliğin elebaşı, şeytan,
2- Günahkârların elebaşı Kabil,
3- Peygamberlerden birinin katili.
(Tenbihü'l Gafilin/104)

Günah dosyaları üçtür
1- Allah'ın affetmiyeceği, şirk dosyası
2- Allah'ın affedeceği, günah dosyası,
3- Kul hakları ile ilgili dosya.
(Tenbihü'l Gafilin/111)

Amel defteri kapanmayan üç kişi
1- Sadaka-i cariye sahibi,
2- Faydalı ilim sahibi,
3- Salih evlad sahibi
(Tenbihü'l Gafilin/123)

Cennetliklere mahsus üç huy
1- Kötülük edene iyilik etmek,
2- Haksızlık edeni bağışlamak,
3- Vermeyene vermek.
(Tenbihü'l Gafilin/128)

Üç kimse Arşın gölgesine alınır
1- Akrabasını gözeten,
2- Yetime bakan kadın,
3- Yetime, yoksula yediren.
(Tenbihü'l Gafilin/133)

Şu üç yerde yalan caizdir
1- Savaşta,
2- İki kişiyi barıştırmakta,
3- Karı koca arasını bulmakta.
(Tenbihü'l Gafilin/154)

Üç şeyi yapamıyorsan, üç şeyi de yapma
1- İyilik yapamıyorsan, kötülük te yapma,
2- Yararlı olamıyorsan, zararlı da olma,
3- Oruç tutamıyorsan, başkasının etini de yeme.
(Tenbihü'l Gafilin/161)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 3 ŞEY - 5
Hadislerle Tembihat


Üç kişiye itibar edilmez
1- Cenazede para için ağlayan kadına,
2- Şarkı türkü söyleyenlere,
3- Faiz yiyenlere.
(Ramuz/267)

Üç kişiye elim azab vardır
1- İhtiyarlikta zina edene,
2- Çok yalan söyleyen hükümdara,
3- Kibirli olan dilenciye.
(Ramuz/267)

Üç kimseye Allah nazar etmez
1- Okuturken, yetimi ezen hocaya,
2- ihtiyacı yok iken dilenene,
3- Yaranmak için dalkavukluk yapana.
(Ramuz/268)

Üç kişiye Allah Cenneti Haram etmiştir
1- İçkiye devam edene,
2- Ana babaya asi olana,
3- Ailesini korumayan=deyyus'a.
(Ramuz/269)

Allah Tealâ üç şeyi sevmez
1- Kur'an okunurken konuşmayı,
2- Yüksek sesle dua etmeyi,
3- Secdede dirsekleri yere yaymayı (Erkekler için)
(Ramuz/589)

Üç kimseden kalem kaldırıldı
1- Uyuyandan, uyanana kadar,
2- Ağır hastadan, iyileşene kadar,
3- Çocuktan, büluğa erinceye kadar.
(Ramuz/291)

Şu üç sebepten dolayı Arabı sevin
1- Ben Arabım,
2- Kur'an Arabcadır,
3- Cennet ehlinin lisani da Arabcadır.
(Ramuz/17)

Ümmetin için en çok şu üç şeyden korkarım
1- Nefsi hevanın delaleti,
2- Midenin isteği ve şehvete tabi olmak,
3- Dini husularda kendini beğenmişlik.
(Ramuz/21)

Allah'a ve ahirete inanan
1- Komşusuna iyilik etsin,
2- Misafirine ikramda bulunsun,
3- Ya hayır söylesin veya sussun.
(Riyazüs-Salihin)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 3 ŞEY - 4
Hadislerle Tembihat


Üç şey bir kimsede olursa cimri sayılmaz
1- Malının zekâtını seve seve verirse,
2- Misafirini ağırlarsa,
3- Darda kalana yardım ederse.
(Ramuz/265)

Allah, üç kimsenin yüzüne bakmaz
1- İzarını sürüyerek yürüyen kibirliyi,
2- Verdiği şeyi başa kakanı,
3- Malını yalan yeminle satanı.
(Ramuz/265)

Üç hal kimde varsa, imanı tamdır
1- Allah için yapacağı işte, kınanmaktan korkmaz,
2- Amelinde gösteriş yapmaz,
3- Ahiret işini, dünya işine tercih eder.
(Ramuz/265)

Üç şey kıyamet alâmetlerindendir
1- Mamur yerlerin yıkılıp, harap yerlerin imarı,
2- İyinin kötü, kötünün iyi sayılması,
3- Emanete ihanet.
(Ramuz/265)

Üç ses sebebiyle Allah meleklere övünür
1- Ezan sesi,
2- Tekbir sesi,
3- Telbiye sesi.
(Ramuz/265)

Üç kimse Allah'ın himayesindedir
1- Mescid'de bulunan,
2- Gazaya çıkan,
3- Hacca giden.
(Ramuz/265)

Üç kimse şeytan ve avanesinden korunur
1- Allah'ı geceli gündüzlü zikreden,
2- Seher vakti istiğfar eden,
3- Allah korkusundan ağlayan.
(Ramuz/266)

Üç kişiye Allah gazab eder
1- Tok iken yemek yiyene,
2- Uykusu yok iken uyumak istiyene,
3- Sebepsiz yere gülene.
(Ramuz/267)

Üç kişi hürmeti kaybetmiştir
1- Fıskını açıklayan fasık,
2- Hevasına uyan kimse,
3- Zalim hükümdar.
(Ramuz/267)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 3 ŞEY - 3
Hadislerle Tembihat


Üç şeyi yapan, Allah'ın dostu,
yapmayan ise düşmanıdır
1- Namaz,
2- Oruç,
3- Cünüplükten gusûl.
(Ramuz/263)

Üç şey Allah'ın büyüklüğünü tazimdendir
1- Kur'an-ı yaşayan ihtiyara saygı
2- Kur'an hamiline ikram,
3- İlim sahibine ikram.
(Ramuz/264)

Şu üç şey sünnet'tendir
1- Her imamin arkasında namaz kılmak,
2- Her emirle cihad'a çıkmak,
3- Ehl-i Tevhid olan her ölünün namazını kılmak,
(Ramuz/264)

Korkulacak üç şey
1- Hak'tan sonra sapıklık,
2- Delalete düşüsrücü fitneler,
3- Boğaza ve şehvete düşkünlük.
(Ramuz/264)

Üç şeyden kula hesap sorulmaz
1- Gölgelendiği kamış barakadan,
2- Belini doğrultacak kadar yediği ekmekten,
3- Avret yerini örtecek kadar elbiseden.
(Ramuz/264)

Ehl-i Cennet'in yaptığı üç şey
1- İlim peşinde koşmak,
2- Ölülere merhametli olmak,
3- Fukarayı sevmek.
(Ramuz/ 264)

Üç sey kalbe kasvet verir
1- Çok yemek,
2- Çok uyumak,
3- Çok rahatlık.
(Ramuz/264)

Üç şey namazı tamamlar
1- Güzel Abdest almak,
2- Safları düzgün yapmak,
3- İmama uymak.
(Ramuz264)

Şu üç kimseye hasta ziyareti yapılmaz
1- Gözü ağrıyana,
2- Dişi ağrıyana,
3- Çıban çıkarana.
(Ramuz/265)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 3 ŞEY - 2
Hadislerle Tembihat


Üç kimse mel'undur
1- Ana babaya lânet eden,
2- Allah'tan başkası adina kurban kesen,
3- Arazinin hududunu bozan.
(Ramuz/261)

Üç şey insanın sevgisini kazandırır
1- Karşılaşınca selamlaşmak,
2- Meclislerde ona yer açmak,
3- Ona, en çok sevdiği isimle çağırmak.
(Ramuz/261)

Üç zümreye yemin olmaz
1- Evladın, babasına yemini,
2- Kadının kocasına yemini,
3- Kölenin efendisine yemini.
(Ramuz/261)

Seçkin kulun vasfı üçtür
1- Yalnız Allah'a kul olur,
2- Gönül hoşluğu ile zekâtını verir,
3- Nefsini tezkiye eder, temize çıkarır.
(Ramuz/262)

Üç şey veya bunlardan biri kimde varsa,
dilediği kadar Huri kızı ile evlendirilir

1- Gizli ve kıymetli emaneti sahibine veren,
2- Katili affeden,
3- Her namazdan sonra on defa İhlas suresini okuyan.
(Ramuz/262)

Üç şey bir adamda olursa,
Allah onu Cennetine kor

1- Zayıfa rıfk ile muamele,
2- Ana babaya şefkat,
3- Köleye iyi davranış.
(Ramuz/262)

Şu üç şey, büyük bela' lardandır
1- İyiligi bilmiyen, kötülüğü affetmiyen âmir,
2- İyiligi örten, kötülüğü yayan zalim,
3- Yanında iken eziyet, yok iken hıyanet eden kadın.
(Ramuz/263)

Üç şeyi yapan mücrim'dir
1- Haksızlığa ön ayak olan,
2- Ana babaya asi olan,
3- Zalimi destekleyen, beraber gezen.
(Ramuz/263)

Üç husus, müslimanin dünya saadetidir
1- İyi komşu,
2- Geniş bir ev,
3- Uslu bir binek.
(Ramuz/263)

 

(Hadislerle Tembihat)


HADİS-İ ŞERİFLER 3 ŞEY - 1
Hadislerle Tembihat


Üç şeyi yapmak kimseye helal olmaz
1- İmamın yalnız nefsine dua etmesi,
2- İzinsiz olarak, bir evin içine bakmak,
3- Destursuz eve girmek.
(Ramuz/259)

Şu üç şeyi yapanın, zararı kendisinedir
1- Meşru hükûmete isyan,
2- Hile,
3- Ahdini bozmak.
(Ramuz/260)

Şu üç sey üzerine yemin ederim
1- Sadakadan dolayı, asla mal eksilmez,
2- Affedeni Allah aziz eder,
3- Dilenene Allah fakirlik kapısını açar.
(Ramuz/260)

Ümmetin üzerine, üç şeyden korkarım
1- Yıldızlardan yağmur beklemek,
2- Sultanın zulmü,
3- Kaderi yalanlama.
(Ramuz/260)

Üç şey orucu bozmaz
1- Kan aldırmak,
2- Az istifra,
3- İhtilam olmak.
(Ramuz/260)

Üç sey Arşa yapışmıştır
1- Akrabalık,
2- Emanet,
3- Nimete şükür.
(Ramuz/260)

Üç şeyin şakası da, ciddisi de ciddidir
1- Nikâh,
2- Talâk,
3- İ'tak (Köleyi cariyeyi serbest bırakma)
(Ramuz/260)

Üç şey derecedir
1- Yemek yedirmek,
2- Selâmlaşmak,
3- İnsanlar uyurken namaz kılmak.
(Ramuz/260)

Üç şeyi olmayan, Allah'dan ve benden uzaktır
1- Hilm
2- Güzel ahlak
3- Vera (Haramdan son derece kaçınmak)
(Ramuz/261)

 

(Hadislerle Tembihat)


 
  Bugün 1 ziyaretçi (47 klik) kişi burdaydı! Copyright by Kangal Alperen Ocakları (Tüm Hakları Saklıdır)  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol